Effect of dexamethasone gargle, intravenous dexamethasone, and their combination on postoperative sore throat: a randomized controlled trial
Seunghee Ki, Inwook Myoung, Soonho Cheong, Sehun Lim, Kwangrae Cho, Myoung-hun Kim, Yongjae Han, Minkyung Oh, Yohan Park, Kwanghee Kim, Jeonghan Lee
Anesth Pain Med. 2020;15(4):441-450.   Published online 2020 Oct 30     DOI: https://doi.org/10.17085/apm.20057
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effects of preoperative inhaled budesonide combined with intravenous dexamethasone on postoperative sore throat in patients who underwent thyroidectomy: A randomized controlled trial
Ping-Ping Chen, Xing Zhang, Hui Ye, Dan Chen
Medicine.2024; 103(20): e38235.     CrossRef
Identifying the Risk Factors for Postoperative Sore Throat After Endotracheal Intubation for Oral and Maxillofacial Surgery
Zhou-peng Zheng, Su-lin Tang, Shao-lan Fu, Qian Wang, Li-wei Jin, Yan-li Zhang, Rong-rong Huang
Therapeutics and Clinical Risk Management.2023; Volume 19: 163.     CrossRef
Effect of Oral Care Solution on Sore Throat After I-Gel Laryngeal Mask General Anesthesia: A Randomized Controlled Trial
Yan Zhang, Wenjun Meng, Chengwen Hu, Meirong Dong, Youqun Chu, Fang Kang, Juan Li, Xia Chen
Therapeutics and Clinical Risk Management.2023; Volume 19: 929.     CrossRef
Postoperative Sore Throat After General Anesthesia: A Narrative Review
Na Yang, Qingyu Tao, Jingyi Niu, Junma Yu
Journal of Anesthesia and Translational Medicine.2023; 2(3): 34.     CrossRef